top of page

Polityka przetwarzania danych osobowych

 
1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została sporządzona zgodnie z wymogami ustawy „O danych osobowych” i określa tryb przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo podejmowanych danych osobowych  Technologia Gillsoft  (zwany dalej Operatorem).

1.1. Operator jako najważniejszy cel i warunek realizacji swojej działalności stawia poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.

1.2. Niniejsza polityka Operatora w zakresie przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) ma zastosowanie do wszelkich informacji, jakie Operator może uzyskać na temat osób odwiedzających serwis.  http://gillsoft.technology.

 

2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce

2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej;

2.2. Blokowanie danych osobowych – czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);

2.3. Serwis – zestaw materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, zapewniający ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym  http://gillsoft.technology;

2.4. Informatyczny system danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych, zapewniający ich przetwarzanie za pomocą technologii informatycznych i środków technicznych;

2.5. Depersonalizacja danych osobowych – działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie bez wykorzystania dodatkowych informacji przynależności danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych;

2.6. Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywana z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja , wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

2.7. Operator – organ państwowy, gminny, podmiot prawny lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) przetwarzającymi dane osobowe, a także określający cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych;

2.8. Dane osobowe - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika serwisu  http://gillsoft.technology;

2.9. Użytkownik - każdy odwiedzający witrynę  http://gillsoft.technology;

2.10. Udostępnianie danych osobowych – działania mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;

2.11. Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu udostępnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, zamieszczanie na sieci informacyjne i telekomunikacyjne lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób danych osobowych;

2.12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych – przekazanie danych osobowych na terytorium obcego państwa organowi obcego państwa, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej;

2.13. Zniszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe zostają bezpowrotnie zniszczone z niemożliwością dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i (lub) materialne nośniki danych osobowych są niszczone.

 

3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

3.1.  Nazwisko Imię;

3.2.  adres e-mail;

3.3.  Numery telefoniczne;

3.4. Strona zbiera również i przetwarza zanonimizowane dane o odwiedzających (w tym pliki cookies) za pomocą internetowych serwisów statystycznych (Google Analytics i inne).

3.5. Powyższe dane w dalszej części treści Polityki łączy ogólna koncepcja Danych Osobowych.

 

4. Cele przetwarzania danych osobowych

4.1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:  komunikacja z potencjalnymi kontrahentami.

4.2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych oraz różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając wiadomość e-mail do Operatora  info@gillsoft.tech  oznaczony jako „Wyłączenie odpowiedzialności za powiadomienia o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.

4.3. Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą serwisów statystyk internetowych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i jego zawartości.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku ich samodzielnego wypełnienia i/lub przesłania przez Użytkownika za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie  http://gillsoft.technology. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przesyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką.

5.2. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, o ile jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączone jest przechowywanie plików cookies oraz korzystanie z technologii JavaScript).

 

6. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo przetwarzanych przez Operatora danych osobowych jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

6.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu wykluczenia dostępu do danych osobowych osób nieuprawnionych.

6.2. Dane osobowe Użytkownika nigdy w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wdrażaniem obowiązujących przepisów.

6.3. W przypadku ujawnienia nieścisłości w danych osobowych Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować poprzez wysłanie powiadomienia do Operatora na adres e-mail Operatora.  info@gillsoft.tech  oznaczony jako „Aktualizacja danych osobowych”.

6.4. Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając powiadomienie do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora.  info@gillsoft.tech  z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

 

7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

7.1. Przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych operator ma obowiązek upewnić się, że państwo obce, na którego terytorium ma przekazać dane osobowe, zapewnia rzetelną ochronę praw podmiotów danych osobowych.

7.2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium państw obcych, które nie spełniają powyższych wymagań, może być realizowane tylko wtedy, gdy podmiot danych osobowych wyrazi pisemną zgodę na transgraniczne przekazanie swoich danych osobowych i/lub wykonanie umowa, której stroną jest podmiot danych osobowych.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Użytkownik może otrzymać wszelkie wyjaśnienia w interesujących go kwestiach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej  info@gillsoft.tech.

8.2. Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do momentu zastąpienia jej nową wersją.

8.3. Aktualna wersja Polityki jest dostępna bezpłatnie w Internecie pod adresem:  http://gillsoft.technology/privacy/.

bottom of page